Soort van de dag

Wereldwijd gaat de natuur in een zorgwekkend tempo achteruit. Wij, mensen, zijn daar debet aan. Volgens het WWF Living Planet Report 2022 zijn de populaties van zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën sinds 1970 met 69 procent afgenomen. Een miljoen soorten planten en dieren loopt het risico de komende vijftig tot honderd jaar uit te sterven. Meer over biodiversiteit lees je hier.

In december was de 5e Conferentie van de Partijen (CoP15) van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van de Verenigde Naties. Hierbij zijn de partijen een wereldwijd kader voor biodiversiteit overeengekomen, dat doelen stelt voor natuurbehoud tot aan 2030.

Op 29 december stond in Trouw een opiniestuk over ‘natuuranalfabetisme‘: veel mensen (her)kennen soorten planten en dieren niet meer. De taal van de natuur moet je leren lezen, net als letters. Kennis van die taal is nodig om de natuur te willen beschermen, schrijft Simone Scholte (lid van de Nationale Denk Tank 2022). Natuur­analfabetisme van Nederlanders vormt een obstakel voor biodiversiteitsherstel. Er is draagvlak nodig om biodiversiteitsherstel tot prioriteit te maken.

Uit onderzoek naar soortenkennis onder de Nederlandse jeugd (2019) bleek dat bijvoorbeeld vogels niet zo bekend waren. Minder dan een kwart van de kinderen kon veelvoorkomende soorten als de ekster, merel en huismus benoemen.

Ook kwam ik het woord ‘natuuramnesie’ tegen: ons besef van wat we zijn kwijtgeraakt is gering (promotieonderzoek en boek Natuuramnesie van Marc Argeloo; ik moet het nog lezen). In de strijd voor natuurbehoud en -herstel gaan we uit van een referentiekader dat we in onze jeugd hebben opgedaan. Bij elke generatie verschuift dat (‘shifting baseline syndrome’). Wat als onze en volgende generaties maar een gebrekkige kennis hebben van de huidige biodiversiteit???? Als we geen natuurbewustzijn meer hebben???


We kunnen het niet alleen aan de overheid overlaten om maatregelen te nemen om soorten / ecosystemen te behouden, weer terug te krijgen of ruimte te geven als ze hierheen komen door klimaatverandering. Hiervoor is draagvlak nodig, dus steun vanuit de bevolking, van ons. En daar hebben we wel kennis voor nodig.
Door omstandigheden kan ik in 2023 niet / minder op stap met (groepen) kinderen en volwassenen, de natuur in. Daarom plaats ik elke dag een soort van de dag. Ik begon hiermee op Facebook en Instagram, maar om meer mensen te bereiken zet ik ze ook als blog op mijn website.

Dus in 2023 zullen 365 soorten voorbij komen, is het plan. Planten, vogels, insecten en andere organismen die mijn pad kruisen en die ik wil delen (en die uiteraard ook gedeeld mogen worden). Geen zeldzame soorten, maar soorten die je zelf tegen kunt komen, soms met een beetje moeite. Om een zeehond te zien, moet je naar de kust, bijvoorbeeld.

In sommige gevallen zal het niet om een soort maar om (meerdere soorten van) een geslacht gaan, of zelfs een familie of orde. M.n. kleine beestjes zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden voor een leek.

De foto’s zijn door mij zelf gemaakt, tenzij anders vermeld. Ik gebruik hiervoor mijn mobiele telefoon en een bridge camera (Panasonic Lumix DC-FZ82 compact camera). Verder gebruik ik een opzetlens voor de telefoon en een USB-handmicroscoop.

 1. klein kruiskruid
 2. groot dooiermos
 3. meerkoet
 4. strekspinnen
 5. ree (en damhert)
 6. hazelaar
 7. echt judasoor
 8. koolmees
 9. vogelmuur
 10. haas
 11. straatgras
 12. grauwe gans (en kolgans)
 13. eikvaren
 14. pissebedden
 15. aalscholver
 16. paarse dovenetel
 17. berkenzwam
 18. spreeuw
 19. (gewone) es
 20. bromvliegen
 21. huismuis
 22. haarmossen
 23. ekster
 24. klein hoefblad
 25. grove den
 26. kauw
 27. gewoon muisjesmos
 28. springstaarten
 29. merel
 30. zwarte els
 31. maretak
 32. gewoon meniezwammetje
 33. smient
 34. gewoon sneeuwklokje
 35. mosgal
 36. gele kornoelje
 37. grauwe schildwants (en andere schildwantsen)
 38. kokmeeuw en stormmeeuw
 39. winterakoniet
 40. zwanenmossel
 41. gaspeldoorn
 42. mol
 43. regenwormen
 44. vroegeling
 45. Turkse tortel (en andere duiven)
 46. citroenvlinder
 47. brandgans
 48. rendiermossen
 49. gewoon speenkruid
 50. kokkel
 51. scholekster
 52. populieren
 53. tongvaren
 54. wilde eend
 55. smaragdsteeltjes
 56. gewone pad
 57. kraailook
 58. blauwe reiger
 59. dagpauwoog
 60. klimopereprijs
 61. gewone mossel
 62. buizerd
 63. sleedoorn
 64. gewoon purperschaaltje
 65. zanglijster
 66. krokussen
 67. sociale wespen
 68. grutto
 69. motmuggen
 70. gele trilzwam
 71. kievit
 72. bosanemoon
 73. rood bekermos
 74. wilgen
 75. konijn
 76. ijsvogel
 77. sleutelbloemen
 78. bruine kikker
 79. akkerhommel
 80. vink
 81. ijzerbacterie
 82. kleine veldkers
 83. wulk
 84. das
 85. vingerhelmbloem
 86. boomklever
 87. goudoogje
 88. heermoes
 89. tjiftjaf
 90. Deens lepelblad
 91. Trentepohlia
 92. mestkevers
 93. echte tonderzwam
 94. witte kwikstaart
 95. viooltjes
 96. strontvlieg
 97. bever
 98. wilde gagel
 99. dotterbloem
 100. lieveheersbeestjes
 101. zilveren boomkussen
 102. tureluur
 103. grote vossenstaart
 104. esdoorns
 105. rosse metselbij
 106. hommelbijvlieg
 107. paardenbloem
 108. krakeend
 109. hazelworm
 110. hondsdraf
 111. zandbijen en broedparasieten
 112. iep
 113. torenvalk
 114. raapzaad
 115. pinksterbloem (en oranjetipje)
 116. gierzwaluw
 117. koningsvaren
 118. veenmol
 119. fluitenkruid
 120. lantaarntje
 121. lelietje-van-dalen
 122. bergeend
 123. madeliefje
 124. huiszebraspin
 125. vogelkers
 126. rietzanger
 127. scherpe boterbloem
 128. segrijnslak
 129. kluut
 130. gewone smeerwortel
 131. groene kikkers
 132. vleermuizen
 133. stinkende gouwe
 134. kuifeend
 135. gewone oorworm
 136. veldzuring
 137. fuut
 138. grote brandnetel
 139. veldleeuwerik
 140. aardhommel-groep
 141. echte koekoeksbloem
 142. zomereik
 143. visdief
 144. argusvlinder
 145. kropaar
 146. groot dikkopje
 147. gele lis
 148. kleine karekiet
 149. grote klaproos
 150. zwartgerande tuinslak
 151. otter
 152. duinroos
 153. stippelmotten
 154. gewone rolklaver
 155. koekoek
 156. zandhagedis
 157. grote ratelaar
 158. oorkwal
 159. huismus en ringmus
 160. gewone oeverlibel

%d bloggers liken dit: